Cơm Chiên - Fried Rice

Served with Onion Soup (dine-in only), Green Peas, Carrot, Beansprouts, Onions, and Egg

81.   Cơm Chiên Gà                                                              $7.95

                                                                  Chicken

82.   Cơm Chiên Thịt                                                            $7.95

                                                                  Pork

83.   Cơm Chiên Bò                                                              $7.95

                                                                  Beef

84.   Cơm Chiên Lạp Xưởng                                                $7.95

                                                                  Chinese Sausage

85.   Cơm Chiên Tôm                                                            $8.25

                                                                  Shrimp

86.   Cơm Chiên Mực                                                           $8.25

                                                                  Squid

87.   Cơm Chiên Rau Cải                                                     $7.50

                                                                  Vegetable

88.   Cơm Chiên Dương Châu                                            $8.95

                                                                  House Specialty*

89.   Cơm Chiên Đồ Biển                                                    $9.25

                                                                  Seafood**

90.   Cơm Chiên Thịt Nướng                                              $9.25

                                                                  Grilled Pork 

91.   Cơm Chiên Sươn Nướng                                           $10.25

                                                                  Grilled Pork Chop

                                                         92.   Cơm Chiên Gà Nướng                                                 $9.25

                                                                  Grilled Chicken

93.   Cơm Chiên Bò Nướng                                                $9.25

                                                                  Grilled Beef

94.   Cơm Chiên Tôm Nướng                                              $9.50

                                                                  Grilled Shrimp

95.   Cơm Chiên Tôm Nướng Thịt Nướng                         $10.50

                                                                  Grilled Shrimp & Grilled Pork


                                                                * Contains: Pork, Shrimp, Chinese Sausage, and Chicken

                                                                       ** Contains: Shrimp, Squid, Scallop, and Fishball